ಕೃತಿಗಳು

ಕಾವ್ಯ

೧. ಭಾವತರಂಗ
ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ೧೯೪೬, ಕಾವ್ಯಾಲಯ ೧೯೪೬, ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೬, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮.
೨. ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು
ಕಾವ್ಯಾಲಯ ೧೯೪೮, ಶಾರದ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೬೩, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೩, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೩. ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ
ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ ೧೯೫೨, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೩, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೪. ಚಂಡೆಮದ್ದಳೆ
ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೯೫೪, ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೬೫, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೫. ಭೂಮಿ ಗೀತಾ
ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ ೧೯೫೯, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೨, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೬. ವರ್ಧಮಾನ
ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೩, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮, ೨೦೦೫
೭. ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ
ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೫, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೮. ಮೂಲಕ ಮಹಾಶಯರು
ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೦, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೯. ಬತ್ತಲಾರದ ಗಂಗೆ
ನುಡಿ ಪುಸ್ತಕ , ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೮೮
೧೦. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ೧೯೮೭, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ೧೯೯೬
೧೧. ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ
ಅಪರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೯೦, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ೧೯೯೬
೧೨. ಬಾ ಇತ್ತ ಇತ್ತ
(ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಕಟಣೆ) ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ೧೯೯೩

ಆಯ್ದ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ಆರೋಹಣ ೧೯೭೪
ಅಡಿಗರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳು ೧೯೬೮

ಸಮಗ್ರ ಸಂಕಲನಗಳು

ಸಮಗ್ರಕಾವ್ಯ (ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ) ೧೯೭೬
ಸಮಗ್ರಕಾವ್ಯ (ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ) ೧೯೮೭
ಸಮಗ್ರಕಾವ್ಯ (ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್) ೧೯೯೯

ಕಾದಂಬರಿ

೧೩. ಆಕಾಶದೀಪ
ನವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ೧೯೫೨
೧೪. ಅನಾಥ
ಮೋಹನ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೫೫, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ೨೦೦೫

ಕಥಾಸಂಕಲನ

೧೫. ಹುಲಿರಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ೧೯೯೦
ಅ) ೧೯೨೬-೪೬ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಥೆಗಳು
ಮತ್ತು ೧೯೨೭-೧೯೩೨ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಥೆಗಳು

ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ

೧೬. ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಲಾಲ್
ಬಹದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ೧೯೬೬
೧೭. ವಿಚಾರಪಥ
ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೦೭೧
೧೮. ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ
ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೦೭೨
೧೯. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೦೭೨
೨೦. ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನುಡಿಗಳು
ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ (ಮೈಸೂರು) ಪ್ರೈ. ಲಿ. ೧೯೭೨

ಸಮಗ್ರ

ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ
ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೭
ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ 
ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ೨೦೦೫

ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸುವರ್ಣಕೀಟ
ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ೧೯೪೮, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೬೫
ರೈತರ ಹುಡುಗಿ
ಕಾವ್ಯಾಲಯ ೧೯೪೮, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೧
ಜನತೆಯ ಶತ್ರು
ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೪೯
ಭೂಗರ್ಭಯಾತ್ರೆ
ಕಾವ್ಯಾಲಯ ೧೯೫೦, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೦
ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳು
ಸುಲಭ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕುಮುಟ ೧೯೫೩
ಹುಲ್ಲಿನ ದಳಗಳು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ, ದೆಹಲಿ ೧೯೬೬
ಮುಕ್ತಾಫಲ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ ೧೯೬೫
ಇತಿಹಾಸಚಕ್ರ
ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ ೧೯೭೨
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ೧೯೭೪
ಬನದ ಮಕ್ಕಳು
ಪುರೋಗಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೫
ಟೈಪೀ
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೯
ರಾಜಕುಮಾರನ ಸಾಹಸಗಳು
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೯
ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರ
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೪
ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗೆಳೆಯರ ಕಥೆ
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೯
ಕಾವ್ಯಜಗತ್ತು
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೯
ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು-೧
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೧
ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು-೨
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೩
ಕೆಸರಿನಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ
ಜಗತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೯

ಆತ್ಮ ಕಥನ

ನೆನಪಿನ ಗಣಿಯಿಂದ
ಪ್ರಿಸಂ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ೧೯೯೯
(ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿತ ೧೯೯೦-೯೧)

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ

ಆರೂಡು (ಆರಂಭದ ರಚನೆಗಳು)
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆರನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೧೯೯೩