ರಾಜ್ಯ ಬಂದರೇನು ?

ಪದ್ಯ : ರಾಜ್ಯ ಬಂದರೇನು ?
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
ಓದು : ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

Leave a Reply