ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ

ಪದ್ಯ : ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ
ಓದು : ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

Leave a Reply