3_2

ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು .

Leave a Reply