ಚಿತ್ರ ಗುಚ್ಛ


ಬಾಲ್ಯ – ಸಂಸಾರ


ಸಭೆ – ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ


ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ


ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ , ಧರ್ಮಸ್ಥಳ (1979)


ಮನೆ