1

1979ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐವತ್ತೊಂದನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಡಿಗರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ

Leave a Reply