ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು

ಗಾಯನ : ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ
ಮೋಹನ ರಾಗ , ಜಂಪೆ ತಾಳ


ಗಾಯನ : ಪಿ. ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್
ಕೃಪೆ : ಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್

One Comment

Leave a Reply