ಕೆಂದಾವರೆ

ಪದ್ಯ : ಕೆಂದಾವರೆ
ಸಂಕಲನ : ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
ಸಂಗೀತ : ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ
ಗಾಯನ : ಸುನಿತಾ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ


ಪದ್ಯ : ಕೆಂದಾವರೆ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
ಗಾಯನ : ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್
ಕೃಪೆ : ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ
ಸಂಗ್ರಹ : ಬಾ ಚಕೋರಿ.


ಪದ್ಯ : ಕೆಂದಾವರೆ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
ಗಾಯನ : ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ


Leave a Reply