ನನ್ನ ಅವತಾರ

ಪದ್ಯ : ನನ್ನ ಅವತಾರ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
ಓದು : ಜಿ.ಎಚ್. ನಾಯಕ

Leave a Reply