ಅಡಿಗ ಪದ್ಯ : ಅತಿಥಿಗಳು

 

ಪದ್ಯ : ಅತಿಥಿಗಳು
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು
ಓದು : ಎಚ್ . ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್


ಸಂಪಾದನೆ : ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ : ಕುಂಟಾಡಿ ನಿತೇಶ್
ಸಂಕಲನ : ನನಿತ್ ಬಿ. ಎಸ್

One Comment

Leave a Reply